नगर पालिका

नगर समिति अवंतीपोरा

अवंतीपुरा पुलवामा, 192122

नगर समिति ख्रु

ख्रु पुलवामा, 191103

नगर समिति त्राल

ट्रल पुलवामा, 192123

नगर समिति पंपोर

पंपौर पुलवामा, 192121

नगर समिति पुलवामा

टाउन हॉल पुलवामा, 192301